Nordjysk Kystfiskerforening

Links

Fiskerforum


Vedtægter for Nordjysk Kystfiskerforening

Her ses vedtægterne for Nordjysk Kystfiskerforening

Vedtægter for Nordjysk Kystfiskerforening.

Stiftet den 25. november 1976.


1. Foreningens formål.

§1: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse inden for det fiskerimæssige område, så der ikke træffes beslutninger indenfor området, der direkte eller indirekte vedrører vores interesser, uden at vi bliver med på råd.

§2: Foreningen omfatter det jyske område. Der kan dog optages medlemmer, der ikke er dækket af en lokalforening.

§3: Foreningen tilsluttes landsorganisationen ”Dansk Kystfiskerforening”, der fra 1.1.2002 er blevet en klub under Danmarks Fiskeriforening.

2 .Foreningens medlemmer.

§4: I foreningen kan optages registrerede bierhvervsfiskere, der har bopæl i det i §2 nævnte område. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

3. Medlemskontingent.

§5: Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud for et år af gangen og senest 10. januar.
Fra 1. januar 2003 er alle medlemmer forpligtet til at abonnere på Fiskeri Tidende.

Stk.2: Ved indmeldelse efter udgangen af januar måned afregnes løbende med Nordjysk Kystfiskerforening. Hvis man tidligere har været medlem af Nordjysk Kystfiskerforening skal der betales fuld kontingent.

Stk.3: Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 10. januar, slettes som medlem. Et således slettet medlem, kan optages på ny på de i §5 anførte betingelser og må betale det forfaldne kontingent.

§6: Et medlem, der bevisligt modarbejder foreningen og dens formål, kan ekskluderes af foreningen på en generalforsamling ved skriftlig afstemning.

Stk.2: Mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer skal stemme for ekskludering. Et ekskluderet medlem har intet krav på foreningens midler og ejendele.

Stk.3: Dansk Kystfiskerforening kan anmode lokalforeningen om at ekskludere et medlem efter reglerne i §6, stk. 1.

Stk.4: Udmeldelse: Når et medlem melder sig ud, skal foreningen straks underrette Dansk Kystfiskerforening.

4. Bestyrelsen.

§7: Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Der afgår 3 medlemmer det første år og 3 det andet år. Formanden er på valg hvert år.

§8: Generalforsamlingen vælger foreningens formand. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Der vælges 2 revisorer og 1 suppleant.

§9: Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte han finder det nødvendigt. Han, og i hans fravær næstformanden leder møderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 af dets medlemmer er til stede, forudsat at mødet er varslet i god tid. Dog kan beslutninger gøres gyldig, når fraværende medlemmer senere tiltræder beslutningen.

§10: Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. Bestyrelsen træffer beslutning om kassebeholdningens størrelse og overskydende beløbs anbringelse i bank, sparekasse og girokonto.

Stk.2: Kassereren fører foreningens regnskab og fremlægger det i revideret stand i god tid for bestyrelsen før generalforsamlingen. Efter godkendelse her fremlægges det på den ordinære generalforsamling.

5. Generalforsamlingen.

§11: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes en gang årlig i januar kvartal.

§12: Generalforsamlingen bekendtgøres ved udsendelse af dagsorden til hver enkelt medlem mindst 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før den afholdes.

§13: Generalforsamlingen vælger det antal delegerede til landsorganisationens generalforsamling eller giver bestyrelsen mandat til denne udvælgelse efter de bestemmelser, som landsorganisationen har fastsat i sine vedtægter.

§14: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 40% af medlemmerne har sendt bestyrelsen en underskrevet begæring herom. Nævnte generalforsamling har samme myndighed som en ordinær generalforsamling.

§15: Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvis mindst et medlem begærer det, skal afstemningen være skriftligt. Hvis flere personer foreslås, end der skal vælges, skal der være skriftlig afstemning.
Et medlem må højst medbringe 2 skriftlige fuldmagter. Alle forhandlinger og møder ledes af en dirigent eller foreningens formand.

§16: Udmeldelse af landsorganisationen kan ske ved en urafstemning hos alle medlemmer. Almindeligt flertal af indkomne stemmesedler er afgørende for beslutningen.

6. Forandringer i foreningens vedtægter eller foreningens ophør.

§17: Ændringer og tilføjelser kan kun foretages på en generalforsamling, hvor mindst 25% af medlemmerne er til stede eller har afgivet fuldmagt, og at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.
En ekstraordinær generalforsamling mindst 8 dage senere kan dog vedtage forslagene med almindeligt flertal og uden hensyn til antallet af fremmødte, hvis mere end halvdelen stemmer for.

§18: Foreningen kan kun opløses ved en skriftlig afstemning hos medlemmerne, hvor mindst 2/3 af de indkomne stemmesedler stemmer for nedlæggelsen.

Ændringer i nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling i Frederikshavn den 6. marts 2003

 

©2007 Nordjysk Kystfiskerforening